ارتباط با ما، نظرات و پیشنهادات

برای ارتباط با مسئولین و ارائه شکایات ، نظرات و پیشنهادات از این قسمت استفاده کنید

 


اطلاعیه های مهم
مدیرعامل تاکسیرانی

جاذبه های دیدنی بیله سوار

مصاحبه ها
وضعیت آب و هوا

قانون تاکسیها

قوانين و مقررات صدور پروانه بهره برداري حقيقي رانندگان و پروانه حقوقي تاكسي تلفنيها

يكي از مشكلات اساسي سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني شهرداري بیله سوار با عنايت به اينكه سازمان تقريباَ  جديدالتاسيس و نوپا ميباشد عدم آگاهي تاكسيرانان و تاكسيداران به اصول و قوانين و نحوه عملكرد سازمان ميباشد كه در اين زمينه و براي آگاهي هر چه بيشتر اعضاي تحت پوشش و رانندگان محترم نكات لازم و ضروري را به اطلاع ميرساند

براي رانندگان ( تاكسي شهري – تاكسي تلفني و تاكسي  بيسيم ) براساس احراز شرايط ماده 6 أئين نامه اجرائي بشرح زير پروانه تاكسيراني صادر ميگردد :

الف ) داشتن حداقل 23 سال سن.

ب ) داشتن حداقل گواهي پايان دوره ابتدائي يا گواهي نهضت سواد

آموزي معادل آن براي افرادي كه كمتر از 50 سال سن دارند و سواد خواندن و نوشتن براي افرادي كه داراي بيش از 50 سال سن هستند .

پ ) داشتن برگ پايان خدمت يا معافيت از خدمت وظيفه عمومي .

ت ) دارا بودن گواهينامه معتبر رانندگي اتومبيل كه حداقل يكسال از تاريخ دريافت أن گذشته باشد .

ث ) داشتن تاهل .

ج ) تابعيت جمهوري اسلامي ايران .

چ ) نداشتن سوپيشينه .

ح ) عدم اشتهار به فساد اخلاقي .

خ ) ارائه گواهي صحت بدني و فكري و عدم اعتياد به مواد مخدر و مشروبات الكلي .

د ) محروم نبودن از حقوق اجتماعي يا اشتغال به رانندگي از طرف مراجع ذيصلاح .

ذ ) التزام به رعايت شئون اسلامي .

ر ) نداشتن شغل ديگر .

تبصره : در صورت فقدان هر يك از شرايط ياد شده اعتبار پروانه خاتمه مي پذيرد .

براي متقاضيان تاكسي تلفني بر اساس احراز شرايط ماده 13 آئين نامه اجرائي بشرح زير پروانه بهره برداري حقوقي در امور حمل و نقل عمومي مسافر درون شهري صادر ميگردد :

1 – تاسيس شركت با موضوع حمل و نقل عمومي مسافر درون شهري توسط انواع اتومبيلهاي سواري – استيشن يا خودرو مناسب مدل بالا -كه حداكثر 5 مدل پائين تر از همان سال باشد – براي انجام سرويسهايي كه موافقت نامه اصولي به اطلاع متقاضي مي رسد .

تبصره 1 – شركتهاي تعاوني ايجاد شده توسط اشخاص حقيقي كه تا تاريخ تصويب اين آئين نامه داراي تاكسي بوده و در اجراي اين آئين نامه پروانه بهره برداري دريافت كرده باشند مشروط به استفاده از پروانه بهره برداري تاكسي خود در شركت در الويت هستند .

تبصره 2 – شركتهاي تعاوني تاكسيراني در امور غير حمل و نقل اعم از خدمات رفاهي و پشتيباني اعضا تابع قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران خواهند بود .

2  –  حداقل و حداكثر تعداد وسيله نقليه با توجه به نوع وسيله نقليه اعم از ملكي يا قراردادي كه شركت مي تواند به كارگيرد برابر ضوابطي است كه از طرف شهرداري ( سازمان تاكسيراني ) با هماهنگي شوراي عالي ترافيك تعيين ميشود .

تبصره 1 – چنانچه خودروي مناسب ديگري معرفي شود , حداقل تعداد توسط شهرداري(سازمان تاكسيراني) اعلام خواهد شد حداكثر تعداد آن اتومبيلهاي ملكي و قراردادي هر شركت نبايد از هفت برابر تعداداتومبيلهاي شركتي كه كمترين تعداد وسيله نقليه را دارد بيشتر باشد

تبصره 2 - مربوط به قراردادهاي داخلي رانندگان تاكسي تلفنيها با مديران عامل شركتهاي حمل و نقل عمومي مسافر درون شهري ( تاكسي تلفني ) و ارسال نسخه دوم قراردادها به شهرداريها ( سازمانهاي تاكسيراني ) و حداقل زمان قرارداد ها طبق ضوابطي خواهد بود كه توسط شهرداري هر شهر تعيين مي شود .

3 -  معرفي دفتر و توقفگاه مناسب با حداقل يك شماره تلفن .

4 - انعقاد قرارداددرقالب مفاد ماده10 قانون مدني براي ارائه سرويس

هاي محوله به نمايندگي از طرف شهرداري  (سازمان تاكسيراني ) با

قبول كليه تعهدات و شرايط قانوني

قوانين و مقررات و تعهدات مربوط به تخلفات انضباطي رانندگان تاكسي شهري – تاكسي تلفني و تاكسي بيسيم (قابل طرح در كميته انضباطي سازمان):

در ادامه سياست اطلاع رساني به اعضاي تحت پوشش و رفع معضل و مشكل عدم آگاهي تاكسيرانان و تاكسيداران گرامي از قوانين و مقررات مصوب و قابل اجراي سازمان تاكسيراني بیله سوار و براي آگاهي هر چه بيشتر نكات ضروري را به اطلاع ميرساند زيرا معتقديم كه تاكسيداران و تاكسيرانان فهيم و بافرهنگ همچون شهروندان بیله سواركه از فرهنگ اجتماعي بالايي برخوردارند با اطلاع از قوانين جاري موضوعه نسبت به خودداري و ممانعت از موارد منع گرديده اقدام منطقي نموده و با رعايت بيشتر و رفتار بهتر مهر تائيد بر داشتن پيشينه فرهنگي مردم شريف ايران اسلامي علي الخصوص مردم فرهنگ دوست شهر بیله سوار زده و با همكاري صميمانه ي خود سازمان تاكسيراني بیله سوار را نيز در انجام هرچه بهترقوانين و مقررات كه در نهايت موجب رضايت كل شهروندان محترم منجمله تاكسيداران و تاكسيرانان گرامي ميگردد ياري نموده :

رانندگان محترم به استناد مفاد ماده 12 آئين نامه اجرائي كه هنگام صدور پروانه در يكي از دفاتر رسمي مورد وثوق سازمان تاكسيراني مكلف به سپردن تعهد به اجراي آنها ميباشند و بر اساس ماده 8 آئين نامه اجرائي در صورت شكايت شهروندان و يا گزارش بازرسين محترم سازمان تاكسيراني بیله سوارمبني بر عدم رعايت موارد زير كه در هيئت كميته انضباطي با عنايت به ماده 15 آئين نامه اجرائي قابل طرح بوده ميبايست پس از گذراندن مراحل اداري و شركت در جلسه مزبور پاسخگوي موارد شكايت مطروحه باشند و هيئت كميته انضباطي سازمان تاكسيراني مركب از نماينده محترم شوراي اسلامي شهر بیله سوار بعنوان رئيس كميته و نماينده شهرداري شهر بیله سوار و همچنين يكي از تاكسيداران داراي پروانه بهره برداري بعنوان نماينده انتخاب شده از سوي تاكسيداران و تاكسيرانان بر اساس انطباق با قانون جاري و به استناد بندهاي جدول تعيين شده اقدام به صدور راي مي نمايند ( قابل ذكر ميباشد كه آراي هيئت كميته انضباطي قطعي و پس از ابلاغ به مشاراليه لازم الاجرا ميباشد)  :

1 – امتناع از حمل مسافر يا حمل مسافر با شرايطي خارج از مقررات .

2 – عدم رعايت شئون اسلامي و اجتماعي .

3 – عدم انجام كشيكهاي محوله و رعايت مقررات آن .

4 – اقدام به تاكسيراني براي غير از ساعت – مسير – و سرويسي كه در پروانه قيد شده است .

5 – ارتكاب به جرم در هنگام تاكسيراني يا با استفاده از تاكسي .

6 –  عدم رعايت نرخهاي مصوب و عدم استفاده از تاكسي متر در

صورت نصب و الزام استفاده از آن .

7 – عدم رعايت مقررات مربوط به حمل مسافر و تكرار تخلفات راهنمائي و رانندگي .

8 – استفاده از پلاك شناسائي راننده ديگر در هنگام ارائه سرويس .

9 – نصب و استفاده از وسايل غير مجاز كه مخالف دستورالعملهاي صادر شده باشد در تاكسي .

بند 3از ماده 12 آئين نامه اجرائي مربوط به سپردن تعهدات رانندگان درهنگام اخذ پروانه :

الف ) تعهد ارايه فقط يكي از سرويسهاي تاكسي برابر مفاد قرارداد و روزانه حداقل يك نوبت كاري 8 ساعته . حداكثر اضافه كار يك فرد كه ارايه سرويس را در يك نوبت كاري 8 ساعته قبول مي كند 4 ساعت است كه ميزان آن توسط شهرداري ( سازمان تاكسيراني ) در پروانه تاكسيراني قيد مي شود . دارنده پروانه بهره برداري با موافقت شهرداري ( سازمان تاكسيراني ) اختيار ارايه همان سرويس در نوبت كاري ديگر را منوط به به قيد موضوع در قرارداد و معرفي فرد داراي پروانه تاكسيراني ديگر دارد . در اين صورت مسئوليتهاي ارايه سرويس در نوبت كاري ديگر نيز كماكان به عهده دارنده پروانه بهره برداري است .

ب )  اعلام زمان استفاده ازمرخصي ساليانه به مدت يك ماه كه ضمن آن ممكن است حداقل  يك  نوبت كاري  ارايه  سرويس

تعطيل شود . دارنده پروانه بهره برداري فقط در مدت مرخصي ساليانه مي تواند به جاي خود فرد داراي پروانه تاكسيراني ديگري را براي ارايه سرويس در نوبت كاري مورد تعهد معرفي نمايد .

پ ) تعهد به انجام انواع سرويس و مسير و زمانهاي شروع وخاتمه

هر نوبت كاري سرويس درج شده در پروانه تاكسيراني .

ت ) تقبل انجام برنامه هاي مربوط به كشيك .

ث ) تعهد به انجام مرتب نظافت بيرون و داخل تاكسي و رعايت شئون اسلامي و اجتماعي و عدم نصب لوازم و اشياي غير مجاز

در تاكسي برابر دستورالعملهاي ارايه شده .

ج ) تعهد به تهيه و استفاده از لباس فرم نظيف توسط راننده هنگام ارايه سرويس و نصب پلاك كد شناسايي راننده برروي شيشه عقب خودرو براي رويت از خارج , همچنين نصب كد شناسايي راننده و وسيله نقليه ( تاكسي ) در داخل اتومبيل در محل قابل رويت مسافر برابر دستورالعملهاي شهرداري (سازمان تاكسيراني).

چ ) تعهد به عدم سپردن تاكسي براي ارايه سرويس به افراد فاقدپروانه تاكسيراني معتبر و نيز بهره برداري از تاكسي در زماني كه پروانه بهره برداري توسط مراجع ذيربط طبق مقررات اخذ يا بطورموقت تا صدور پروانه بهره برداري جديد باطل شده است .

ح ) تعهد به اعلام علي عدم ارايه سرويس ظرف 48 ساعت از تاريخ توقف تاكسي به شهرداري ( سازمان تاكسيراني ) .

خ ) تعهد به رعايت نرخهاي مصوب و نيز نصب و استفاده از تاكسي متر طبق دستورالعملهاي صادر شده

د ) تعهد به امتناع از حمل مسافر ‌, همچنين اقدام به حمل مسافر با اعمال شرايط شخصي و خارج از مقررات .

ذ ) تعهد به استفاده از تابلو خارج از سرویس در مواردی که بنا به دلايل نقص فني اتومبيل يا پايان نوبت كاري يا بنا به اضطرار قابل توجيه , پذيرش مسافر ممكن نباشد .

ر) تعهد به توجه كامل به اخطارها و تذكرهاي بازرسين سازمان تاكسيراني